Martial Arts Programs

Authentic Martial Arts in Trinidad and Tobago

Shito Ryu Karate

  • Children's Classes

  • Adults Program

  • Instructor program

Muso.jpg

Koryu Bujutsu

  • Shibukawa Ichi Ryu Jujutsu

  • Oishi Shinkage Ryu Kenjutsu

  • Muso Shinden Eishin Ryu Iai Heiho

Self Defense Program

  • Brazilian JiuJitsu

  • Goshin Jutsu program